DÁTUM2020 Apr
Szombat 04

Óvodai beiratkozás

FaceBook

Tisztelt vértesacsai Szülők!

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom a szülőket arról, hogy a Vértesacsa Község Önkormányzatának célja a törvényi előírásoknak eleget téve, lehetőség szerint, valamennyi kérelmet benyújtó család számára biztosítani tudja a 3-6 éves korú gyermekek óvodai elhelyezését.

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai ellátás a gyermek 3 éves korától az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-ának értelmében tájékoztatom Önöket az Önkormányzati fenntartású óvodába való jelentkezés feltételeiről.

E feladatnak való megfelelés igen nagy terhet ró a fenntartóra, mert községünkben évek óta magas a gyermeklétszám, az önkormányzati fenntartású óvodai férőhelyek száma korlátozott.

Óvodánkban abban az esetben vehető fel 2,5 éves gyermek, ha a településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az Óvoda felvételi körzete: Vértesacsa Község közigazgatási területe

Az Óvoda nemzetiségi nevelést folytató nevelési intézmény. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele az Alapító Okirat szerint biztosított.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Jelentkezés rendje:

A jelentkezés az Önkormányzat Képviselő-testülete által meghatározott időpont:

2014. május 12. és 2014. május 13. közötti időszak
(hétfő-kedd: 8.00 – 16.00 óráig tart)

A 2014. május 12. – május 13. közötti felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2014/2015-ös nevelési évre történik. A nevelési év első napja 2014. szeptember 1.

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá.

Az óvodai jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:

 • kérelem
 • orvosi igazolás, a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya): mind a gyermek, mind pedig a szülő hatósági igazolványa
 • TAJ kártya
 • oltási könyv

Az óvodában kitöltött felvételi előjegyzési napló nem jelenti egyben az óvodába történő felvételt.

Jelentkezést követően a gyermekek felvételéről 2014. június 16-ig (beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig) az intézmény vezetője a fenntartó bevonásával döntést hoz.

Az óvodavezető a felvételről vagy az elutasításról írásbeli határozatban értesíti az érintetteket. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést az Önkormányzat Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot hozó óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Amennyiben a szülő nem teljesíti az óvodáztatási kötelezettséget, az óvodavezető erre vonatkozó tájékoztatása alapján a Jegyző írásban szólítja fel a szülőt kötelezettségének teljesítésére.

További információ:

Az óvoda a jelentkezést megelőzően tájékoztatást ad az óvodai beiratkozás rendjéről, az óvoda működéséről, pedagógiai programjáról, egyéb szolgáltatásáról. A szülők betekinthetnek az óvoda életébe. Természetesen beülni, játszani a csoportokban nem lehet, de egy kisebb beszélgetés, nézelődés nem zavarja meg az óvoda életét.

Tájékoztatási nap:

2014.május 8. csütörtök

Felvételi kötelezettség:

Óvodába fel kell venni a Vértesacsán lakó

 

 • minden gyermeket, aki a nevelési év kezdő napjáig az 5. életévét betöltötte
 • hátrányos helyzetű gyermeket
 • nagycsaládban nevelkedő gyermeket
 • gyermeket, akinek felvételéről a gyámhatóság döntött.

Év közben a felvétel folyamatosan

 • év közben a körzetbe érkező óvodaköteles gyermek felvétele kötelező,
 • a férőhely lehetősége okán, év közben, indokolt esetben a jelentkezőket fogadja az intézmény

Törvényes létszám:

 • Maximált csoportlétszám 30 fő, összesen 90 fő.

Az óvodánk nyitva tartása:

 • Hétfőtől péntekig: reggel 6.30 órától délután 16.30 óráig
 • Szorgalmi idő:
  • szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.
  • nyári zárva tartás rendje 4 hét, 2014. július 28. - augusztus 29. (szünet előtti utolsó nevelési nap: július 25. szünet utáni első nevelési nap szeptember 1.)

 

Vértesacsa, 2014. április 16.

 

Kovács Zoltán

polgármester