Pályázati felhívás 276/2 hrsz-ú földterület bérbeadására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Vértesacsa 276/2. helyrajzi számú ingatlan bérbe adására. A bérleti díj bruttó irányára: 10,- Ft/m2/év. A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szóló.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül azonos feltételek teljesítése esetén, aki a területet a pályázat kiírását megelőzően bérelte és határidőben eleget tett a bérlettel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, valamint azt a pályázót, aki a pályázati hirdetmény közzétételét megelőző 5 évben vértesacsai állandó lakhellyel rendelkezett.

Vértesacsa Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beadásának határideje a közzétételt követő 8. nap.

A pályzati ajánlat benyújtásának helye: Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty  utca 2.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: Pályázat Vértesacsa 276/2 hrsz-ú ingatlan bérletére"

A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet.

Pályázati felhívás 276/1 hrsz-ú földterület bérbeadására

Vértesacsa Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Vértesacsa 276/1. helyrajzi számú ingatlan bérbe adására. A bérleti díj bruttó irányára: 10,- Ft/m2/év. A bérleti szerződés időtartama határozott idejű, 5 évre szóló.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesül azonos feltételek teljesítése esetén, aki a területet a pályázat kiírását megelőzően bérelte és határidőben eleget tett a bérlettel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének, valamint azt a pályázót, aki a pályázati hirdetmény közzétételét megelőző 5 évben vértesacsai állandó lakhellyel rendelkezett.

Vértesacsa Község Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat beadásának határideje a közzétételt követő 8. nap.

A pályzati ajánlat benyújtásának helye: Vértesacsa Község Önkormányzata, 8089 Vértesacsa, Vörösmarty  utca 2.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton zárt borítékban, kérjük ráírni: Pályázat Vértesacsa 276/1 hrsz-ú ingatlan bérletére"

A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázó nyilatkozik arról, hogy elfogadja a pályázati felhívás mellékletét képező szerződés tervezetet.

Felhívás ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatokra

Kivonat Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletéből, amely a köztisztaság fenntartásáról rendelkezik

II. Fejezet

A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

 5. Ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok

  1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
  2. az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
  3. a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtásáról a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36.§-a szerint,
  4. az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és egyéb műtárgyai tisztán tartásáról,
  5. az ingatlanán, illetve az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát,
  6. az udvari illemhellyel rendelkező ingatlanok tulajdonosa gondoskodik az illemhely rendszeres tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, különösen a nyári időszakban és
  7. az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé tételéről, a havat letakarítja szükség esetén naponta többször is, oly módon, hogy a hórakást nem helyezheti el útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megálló- és várakozóhelyén, közszolgáltatási felszerelési tárgyakon, lámpaoszlop és hirdetőoszlop köré, kapubejárat elé, továbbá belterületi közterületen a síkosság-mentesítést csak a növényekre nem ártalmas anyaggal, különösen kőporral, fűrészporral, homokkal, hamuval lehet végezni.

 

 (2) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

 

(3) Közös tulajdonban álló - ideértve a társasházi lakásokat is – ingatlanok, épületek esetében az (1)-(2) bekezdésekben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselő a felelős.

 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlana, illetve a közterület meghatározott részén végzett tisztántartási kötelezettsége során keletkezett hulladékot nem juttathatja a csapadékelvezető rendszerbe.

Tájékoztatás óvodai- és iskolakezdési települési támogatásról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkezeő gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2020. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon, mely ügyfélfogadási időben a Községházán is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás tövábbi feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2020. évben egységesen 5.000 Ft/fő.

Kérem, lehetőség szerint a gyorsabb ügyintézés érdekében bankszámlaszámot megadni szíveskedjen!

Vértesacsa, 2020. augusztus 12.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester

11. oldal / 45