Felhívás ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatokra

Kivonat Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendeletéből, amely a köztisztaság fenntartásáról rendelkezik

II. Fejezet

A közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

 5. Ingatlanokkal kapcsolatos köztisztasági feladatok

  1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:
  2. az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,
  3. a betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtásáról a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36.§-a szerint,
  4. az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és egyéb műtárgyai tisztán tartásáról,
  5. az ingatlanán, illetve az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát,
  6. az udvari illemhellyel rendelkező ingatlanok tulajdonosa gondoskodik az illemhely rendszeres tisztántartásáról és fertőtlenítéséről, különösen a nyári időszakban és
  7. az ingatlannal szomszédos járda síkosság-mentessé tételéről, a havat letakarítja szükség esetén naponta többször is, oly módon, hogy a hórakást nem helyezheti el útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megálló- és várakozóhelyén, közszolgáltatási felszerelési tárgyakon, lámpaoszlop és hirdetőoszlop köré, kapubejárat elé, továbbá belterületi közterületen a síkosság-mentesítést csak a növényekre nem ártalmas anyaggal, különösen kőporral, fűrészporral, homokkal, hamuval lehet végezni.

 

 (2) Két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

 

(3) Közös tulajdonban álló - ideértve a társasházi lakásokat is – ingatlanok, épületek esetében az (1)-(2) bekezdésekben írt tisztántartás a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselő a felelős.

 

(4) Az ingatlantulajdonos az ingatlana, illetve a közterület meghatározott részén végzett tisztántartási kötelezettsége során keletkezett hulladékot nem juttathatja a csapadékelvezető rendszerbe.

Tájékoztatás óvodai- és iskolakezdési települési támogatásról

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves szociális segélykeret összegének figyelembe vételével évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvodai, általános iskolai és középiskolai képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkezeő gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

A támogatás iránti kérelmet 2020. augusztus 21. és szeptember 30. között lehet benyújtani a mellékelt formanyomtatványon, mely ügyfélfogadási időben a Községházán is átvehető. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

A támogatás tövábbi feltétele, hogy amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt nem a helyi óvodába, iskolába jár, a kérelemhez iskolalátogatási igazolást mellékelni szükséges.

A támogatás mértéke 2020. évben egységesen 5.000 Ft/fő.

Kérem, lehetőség szerint a gyorsabb ügyintézés érdekében bankszámlaszámot megadni szíveskedjen!

Vértesacsa, 2020. augusztus 12.

Vértesacsa Község Önkormányzata nevében:

Kovács Zoltán
polgármester

Hirdetmény földbérleti díjak kifizetéséről

A Vértesacsai Agrárszövetkezet, a Dombos 95. Kft. és a Kontír 95. Kft. (Vértesacsa, Fő u. 78.) értesíti a használatában álló földterületek bérbeadóit, hogy a 2020. évi készpénzes földbérleti díjak kifizetésére 2020. augusztus 12-én (szerdán) 12.00-14.30 óra között kerül sor a Vértesacsa, Fő u. 78. szám alatti irodában.

Kérjük, hogy a kifizetéshez személyi igazolványt (más személyt megillető bérleti díj felvétele esetén meghatalmazást is) hozzanak magukkal.

Az átutalással történő kifizetés 2020. augusztus 12-31. között történik meg.

Vértesacsai Agrárszövetkezet
Dombos 95. Kft.
Kontír 95. Kft.

 

Falunapi rendezvény

Vértesacsa Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját Szent István és Falunapi rendezvényére.

Helyszín: Vértesacsai Általános Iskola udvara.

Időpont: 2020. augusztus 20. csütörtök 15 órától

Sztárvendég: Auguszt Bárió / Ad studio

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos tájékoztatás

Az elmúlt időszakban környezetünkben megjelent nagyszámú szúnyog miatt Önkormányzatunk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához fordult szúnyoggyérítés kérésével.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ tájékoztatása szerint az országos szúnyoggyérítési program keretében a BM OKF GEK által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a csípőszúnyog tenyészőhelyek állapotát. A szúnyoggyérítés területi kijelölése, a tényleges kezelések a szúnyogártalom mértékét monitorozó szakértői javaslatok alapján kerülnek meghatározásra, amely alapján a kezelések kizárólag szakmai alapon és ütemezetten történnek. Vértesacsa községet kijelöltük monitoring területnek, a továbbiakban a szakértői vizsgálatok eredménye alapján – amennyiben az jelentős szúnyogártalmat állapít meg, valamint a térségben várható a szúnyogártalom megléte – a terület kezelését elrendeljük.

A szúnyoggyérítésről szóló összefoglaló cikkek, heti ütemtervek (minden hét első munkanapján) és egyéb információk a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a „Lakosság – Szúnyoggyérítés” menüpont alatt folyamatosan közzétételre kerülnek.

A szúnyogok számának csökkentésében, különösen a lakóterületeken a lakosság aktív közreműködése is fontos, a ház körüli tenyészőhelyek felszámolásával nagymértékben hozzájárulhatnak a szervezett védekezés sikeréhez. Kérem, segítse szervezetünk munkáját és az országos program sikerét együttműködésével. A szúnyogok ártalmával és az ellenük való egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központ egy plakátot (felhívást) és egy tájékoztató anyagot készített, amelyek az alábbi linkeken elérhetőek, letölthetőek: https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_plakat.html

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html

 

9. oldal / 42