Ajánlattételi felhívás Vértesacsa Község Önkormányzata épületének felújítására

Az ajánlattételi felhívás a "Vállakozási szerződés a Vértesacsa Önkormányzati Épület Településképi fejlesztésére a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati forrásból a 1778657089 számú támogatói okirat alapján" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva.

Közbeszerzési dokumentáció

Tájékoztatás térfigyelő kamerákról

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 42. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a település lakosait, az áthaladó személyeket és az érdeklődőket (a továbbiakban: ügyfelek), hogy a településen bűnmegelőzési célzattal térfigyelő kamerarendszer működik, melyet a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a Bicskei Rendőrkapitányság útján (a továbbiakban: Rendőrség), az önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltet.

A képfelvevők elhelyezésére és a megfigyelt területre vonatkozó adatok az Rtv. 42.§ (3) bekezdése alapján a Rendőrség központi szervének honlapján – az Rtv. 42.§ (5e) bekezdésében foglalt korlátozással – kerülnek az aktuális állapot szerint közzétételre.

Térfelügyeleti kamerák döntő többsége fix kamera, melyek egy adott területet figyelnek, forgatásukra nincs mód. A közzétett földrajzi területek behatárolása hozzávetőleges, a megjelölt területeken az észlelhetőséget a fentieken túl az időjárási és fényviszonyok, valamint az adott kamera képfelbontása, illetve a kamera telepítési helyszínétől való távolsága is befolyásolja.

A térfelügyeleti kamerák telepítési helyszíneinek meghatározása minden esetben oly módon történik, hogy azok látószögébe lehetőség szerint kizárólag közterület, vagy közforgalom által megnyitott magánterület, közlekedési terület tartozzon. Tekintettel azonban a környezet jelentős beépítettségére elkerülhetetlen, hogy néhány esetben közterületnek nem minősülő terület is a kamera látószögébe essen. A magánszféra védelme érdekében a Rendőrség ezeket a területeket a kamerák képéből maszkolás módszerével kitakarja, így az ott történtek megfigyelésére a továbbiakban nincs technikai lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 20. § -a alapján tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Rendőrség az Rtv-ben foglalt célok érdekében és az Rtv. 42.§ (2) bekezdésébe foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján üzemelteti a térfelügyeleti kamerákat, illetve végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos adatkezeléseket.

A térfelügyeleti kamerák felvételeit a Rendőrség körzeti megbízotti irodájának helyiségében dolgozók a nap 24 órájában figyelhetik, majd azok az Rtv. 42.§ (7) bekezdés b) pontja alapján 5 nap elteltével automatikusan törlődnek. E határidőn belül az eljárásra illetékes szerv, hatóság, illetve a felvételen szereplő személy kérheti a felvétel megtekintését, illetve azt, hogy a Rendőrség a felvételt annak továbbításáig ne törölje. Az adatkezelés ilyenkor a továbbításig, de legfeljebb 30 napig tart.

Önkormányzati támogatás

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az óvoda, általános iskola, középfokú képzésben részesülő, vértesacsai lakcímmel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.

Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,- Ft.

Az általános iskolai tanulók esetében a támogatás mértéke 10.000,- Ft.

Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke: 15.000,- Ft.

A támogatási igényt minden év augusztus 21. - szeptember 30. között lehet benyújtani, az önkormányzatnál átvehető formanyomtatványon, az abban szereplő mellékletek csatolásával. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Vértesacsa Község Önkormányzata

Álláspályázat hivatalsegéd és takarítói munkakörre

Vértesacsa Község Önkormányzata álláspályázatot hirdet hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Vértesacsa Község Önkormányzata közigazgatási területe

Munkabér és egyéb juttatások: Mindenkori minimálbér összege (2017.évben bruttó 127.500,-Ft)

Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség

Pályázat részeként benyújtandó igazolások, iratok: kézzel írott fényképes önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy a megkéréséről szóló igazolás), iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. szeptember 1. napjától

A pályázat beérkezésének határideje: 2017.augusztus 15.

Benyújtásának módja:

  • Postai úton Vértesacsa Község Önkormányzat címére történő megküldéssel (8089 Vértesacsa, Vörösmarty u.2.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat hivatalsegéd és takarítói munkakör betöltésére”.
  • Személyesen: Kovács Zoltán polgármester részére

Elbírálásának határideje: 2017.augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Kovács Zoltán polgármester nyújt a 06704508779 telefonszámon.

A munkáltató a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztató igazgatási szünetről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. július 24. napjától - 2017. augusztus 18. napjáig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal minden kirendeltségen ügyeletet tart a jegyző által meghatározott rendben. Az azonnali ügyintézés lehetősége kizárólag anyakönyvi ügyekre korlátozottan lehetséges, kérelem azonban valamennyi tárgykörben folyamatosan benyújtható.

Dr. Sisa András sk. jegyző

Ügyeleti telefonszám anyakönyvi ügyekben: + 36 70 450 8778, +36 70 450 8740

Alkategóriák

1. oldal / 3